Privacy policy voor leden


De Privacy Policy voor leden is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een lidmaatschap aangaat bij BCM'80.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. 
Ook onze vereniging houdt zich hieraan en heeft daarom deze privacy policy een update gegeven om wettelijk te blijven voldoen aan de nieuwe wijzigingen. 
 

Verantwoordelijke

BCM'80 (Badmintonclub Maasbree)
KvK: 40165079

 

Opgeslagen gegevens

Op het moment van inschrijven bij onze vereniging leggen wij de volgende gegevens vast. Tijdens het lidmaatschap kunnen extra keuzes en voorkeuren vastgelegd worden. 

 

Gegevens die door het lid verstrekt worden

BCM'80 kan de gegevens die door het lid verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door het lid aan BCM'80 zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter vier uitzonderingen op deze regel:

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een telefoonnummer en persoonlijk e-mailadres van de leden zijn opgenomen. In het register worden alleen die gegevens bijgehouden die voor het realiseren van het doel van de vereniging noodzakelijk zijn. Wij geven de gegevens door aan de nationale bond. Het bestuur kan na een voorafgaand besluit van de algemene vergadering geregistreerde gegevens ook aan andere derden verstrekken, waaronder sponsors, behalve van het lid dat tegen deze verstrekking bij het bestuur schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Het recht op bezwaar geldt niet voor de noodzakelijk door de vereniging aan derden te verstrekken gegevens en gegevens die aan overheden of instellingen dienen te worden verstrekt in verband met te verkrijgen subsidies.

 

Beeldmateriaal

Een lid stemt in met het maken en publiceren van beeldmateriaal waar deze op kan staan. Ze hebben te allen tijde het recht een foto te laten verwijderen indien zij bezwaar aanmaken. 
Het bestuur kan er dan voor kiezen de persoon onherkenbaar te laten. 

 

Minderjarigen

BCM'80 verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Dit wordt gedaan door middel van het inschrijfformulier. 

 

Bewaartermijn en opslag

BCM'80 bewaart de gegevens zolang als wettelijk is toegestaan na opzegging van het lidmaatschap. Hierna worden noodzakelijke gegevens overgezet naar het archief voor statistische doeleinden.  
De gegevens die het lid aan BCM'80 verstrekt, worden in een beveiligde webomgeving opgeslagen op een server van de webmaster van BCM'80. 
Alle gegevens worden nooit langer bewaard dan wettelijk is toegestaan. 

 

Rechten

Het lid heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. BCM'80 kan het lid in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door BCM'80 voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.
Leden hebben het recht de gegevens volledig te laten wissen, wat resulteert in opzegging van het lidmaatschap. Gegevens worden dan geanonimiseerd om beschikbaar te blijven voor statistische doeleinden. 
Een lid heeft recht eerder gegeven toestemmingen weer in te trekken. 
Een lid heeft recht te klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht iemand vragen hebben over deze privacy voorwaarden, dan kan er contact opgenomen worden met onze voorzitter, tevens verantwoordelijke gegevensbescherming. 
Deze pagina kan worden aangepast zonder verdere aankondiging. 

 

Aanvaarding

Als iemand lid wordt van BCM'80, dan geeft deze persoon nadrukkelijk aan deze pagina te hebben gelezen en onze privacy voorwaarden accepteert. 

Privacy voorwaarden voor leden
Privacy voorwaarden voor leden
Terug naar boven

Badmintonclub Maasbree / Baarlo '80

Achter de Hoven 4 5993 CR Maasbree NL

51.3587465 6.0490093