Huishoudelijk Reglement

 1. De vereniging is opgericht op 18 april 1980, voor onbepaalde tijd en zal als naam voeren: Badminton Club "Maasbree 80".
 2. De vereniging stelt zich ten doel de badmintonsport te beoefenen in de ruimste zin van het woord, door o.a. deel te nemen aan competities, toernooien, het organiseren van vriendschappelijke wedstrijden, het houden van trainingen en andere activiteiten die de eenheid en activiteit in de vereniging bevorderen.
 3. Normen en waarden staan overal in de maatschappij in de belangstelling. Ook binnen onze vereniging willen we hier enige invulling aan geven. Normen en waarden zijn gebaseerd op plezier, respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit. Normen en waarden hebben alles te maken met jouw verantwoordelijkheid ten opzichte van de vereniging.
  1. Respect hebben voor elkaar. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van kunnen, leeftijd, afkomst of geslacht.
  2. Elk lid komt om te badmintonnen. Samen zijn we verantwoordelijk voor het gevoel, dat men zich welkom voelt bij onze club. Zorg er dan ook met z’n allen voor, dat iedereen aan zijn trekken komt. Dat dit niet altijd het ideaalplaatje zal zijn, moge duidelijk zijn. Daarvoor hebben we teveel verscheidenheid binnen de club. Maar van een keer op een lager niveau spelen, wordt niemand slechter. Ga de uitdaging aan! Trek je medespelers mee naar hogere sferen. Per slot van rekening hebben we het allemaal op die manier geleerd.
  3. Sportief gedrag. Dit verwachten we van al onze leden. In competitieverband houdt dit voornamelijk in; ga voor de overwinning, wordt niet kwaad als het even niet lukt en kan ook accepteren, dat de tegenstander beter is of net die dag meer geluk heeft. Op recreatief gebied is dit voornamelijk; pas je aan, aan het speelniveau van je tegenstander/ medespeler. Maak er samen een leuke partij van.
  4. Plezier. Daar komen we allemaal voor. Iedereen is verantwoordelijk voor een plezierige sfeer op en rond de banen.
  5. Ergernissen komen overal voor. Kleine ergernissen kunnen heel gemakkelijk verholpen worden. Leg de oplossing niet altijd eerst bij de ander. Wat kun je zelf doen om dit te voorkomen? Praat er samen over, zonder boos te worden. Leg je standpunt uit.
  6. Contributie op tijd betalen. Samen moeten we zorgen voor een gezonde club. Daar hoort ook het gezamenlijk dragen van de financiële lasten bij. Bij alle lusten van het badminton spelen, horen ook de lasten.
  7. Tezamen zorg dragen voor de materialen. Zorg er samen voor, dat de speelvelden worden opgebouwd en ruim na afloop ook gezamenlijk op. Hier geldt weer; vele handen maken licht werk. Dan ontstaan er ook geen ergernissen, dat altijd dezelfde personen moeten opbouwen en/of opruimen. Laat niet jouw rotzooi achter voor een ander. Er is altijd een prullenbak in de buurt. En gebeurt er eens een keer een klein ongelukje, ruim dan even snel je rommel op. En laat het niet liggen.
 4. De vereniging bestaat uit:
  1. Bestuur
  2. Leden (actief deelnemend) en jeugdleden
  3. Leden (niet actief deelnemend), d.w.z. leden welke langere tijd niet actief kunnen zijn, dit ter beoordeling van het bestuur
  4. Begunstigers
  5. Ereleden
 5. De vereniging heeft een bestuur, minimaal bestaande uit 5 leden, aan te vullen met een veelvoud van 2 tot een aantal als gewenst door de ledenvergadering.
 6. Een bestuurslid wordt gekozen op een algemene ledenvergadering door de leden, voor een zittingsperiode van 3 jaar. De voorzitter wordt gekozen op een algemene ledenvergadering door de leden voor de tijd van maximaal 3 jaar. Aftredende bestuursleden kunnen herkozen worden.
 7. Het bestuur kiest uit haar midden een secretaris en penningmeester, welke met de voorzitter het dagelijkse bestuur vormen. Het dagelijkse bestuur is gemachtigd spoedeisende beslissingen te nemen, waarover achteraf verantwoording dient te worden afgelegd aan het bestuur.
 8. Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid, zoekt het bestuur een persoon om de resterende zittingsperiode tot de eerstvolgende ledenvergadering af te maken als bestuurslid, al dan niet in dezelfde functie als het aftredende bestuurslid.
 9. Over bestuursleden, uitgezonderd de kascontrolecommissie, moet schriftelijk worden gestemd, indien de vergadering dit wenst.
 10. Stemgerechtigde leden zijn diegenen, die vallen onder art. 4 sub a), b) en c), met uitzondering van jeugdleden.
 11. Een algemene ledenvergadering of jaarvergadering kan alleen geldig stemmen, c.q. besluiten nemen, indien van de aanwezige stemgerechtigde leden, tenminste de helft + 1, door middel van het uitbrengen van hun stem, een voorstel c.q. besluit onderschrijft.
 12. Het is niet toegestaan, dat twee of meer familieleden tegelijkertijd in het bestuur zitting hebben.
 13. Het verenigingsjaar valt samen met het burgerlijke kalenderjaar.
 14. De jaarvergadering is de eerste ledenvergadering in het nieuwe jaar. Deze vergadering moet gehouden worden in de maanden januari of februari.
 15. Op deze vergadering zijn secretaris en penningmeester verplicht een duidelijk verslag over activiteiten c.q. financiën, over het afgelopen verenigingsjaar, schriftelijk te overleggen en voor te lezen.
 16. De kascontrolecommissie bestaat uit twee leden niet bestuursleden, welke op de jaarvergadering door de leden uit hun midden gekozen worden voor de volgende periode. Tenminste 4 weken voor de jaarvergadering worden zij in de gelegenheid gesteld door de penningmeester, alle financiële bescheiden te controleren. Op de jaarvergadering geven zij een verslag van hun bevindingen. Ieder jaar treedt één van beide leden af en mogen niet in de eerstvolgende periode herkozen worden. (Een persoon schuift door naar volgend jaar)
 17. Het bestuur is gerechtigd een lidmaatschap op te zeggen indien:
  1. van wangedrag sprake is,
  2. een lid 3 maanden of meer contributieachterstand heeft, hetgeen het betreffende lid niet ontslaat tot het betalen van achterstallige contributie.
 18. Bestuursvergaderingen worden niet vastgesteld namens de voorzitter, doch door het dagelijks bestuur. De secretaris zorgt voor de oproep aan het bestuur van B.C.M.'80.
 19. Ledenvergaderingen worden bepaald door het bestuur; de secretaris zorgt voor de oproep aan alle leden.
 20. Buiten de normale vergaderingen is het bestuur verplicht een extra vergadering op te roepen, wanneer hiertoe schriftelijk wordt verzocht door tenminste 10 van de ingeschreven stemgerechtigde leden.
 21. Geeft het bestuur geen gevolg aan het in art. 20 genoemde verzoek, dan zijn deze 10 leden gerechtigd om zelf een vergadering op te roepen, met inachtneming van het gestelde in art. 11. Deze vergadering is echter niet gerechtigd een bestuur te kiezen.
 22. Een lid heeft de plicht regelmatig de trainingen bij te wonen, indien van competitieverband sprake is.
 23. Een door het bestuur aan te wijzen trainer, heeft de zeggenschap over de trainingen. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.
 24. De competitieteams worden samengesteld door de trainer en/of technische commissie, al dan niet in overleg met het bestuur.
 25. Het bestuur is gemachtigd een teamlid voor een of meerdere competitiewedstrijden uit te sluiten, zelfs deelname aan verdere competitie te ontzeggen, doch uiterlijk voor een termijn van twee maanden.
 26. Elk lid heeft de plicht de aanwijzingen van de beheerder van de sporthal op te volgen. Bij klachten kan met zich melden bij het bestuur.
 27. Indien een lid gedurende langere tijd niet aan de trainingen, wedstrijden en speelavonden deel kan nemen, dient hij of zij dit vooraf aan het bestuur bekend te maken.
 28. De maandelijkse contributie wordt bepaald voor leden tot 12 jaar, leden van 12 t/m 17 jaar en voor leden van 18 jaar en ouder. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 29. Leden behorende onder art. 4c ontvangen een reductie op de contributie, welke bepaald wordt door het bestuur.
 30. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
 31. Elk lid is verplicht dit reglement na te leven.
 32. Competitiespelers zijn op competitiewedstrijden verplicht om clubkleding te dragen
Terug naar boven

Badmintonclub Maasbree / Baarlo '80

Achter de Hoven 4 5993 CR Maasbree NL

51.3587465 6.0490093